Novela zákona o myslivosti znovu na připomínkovém stole

Přátelé myslivci a lovci lukem na portálu informačního systému Úřadu vlády České republiky byl 3. listopadu zveřejněn návrh novely zákona o myslivosti. Součástí zákona je i úprava paragrafů pro povolení lovu lukem za jasně daných podmínek. Odkaz na materiál připravený Ministerstvem zemědělství najdete pod tímto odkazem.

Přinášíme citaci z důvodové zprávy k připravované novele k bodu 84 – k § 44a a bodům 22 a 23 – k § 14 odst. 1 písm. a) a d)

Novela zákona o myslivosti nově umožňuje používání luku při lovu zvěře. Bližší podmínky při lovu s lukem stanoví prováděcí právní předpis – vyhláška. Ta stanoví bližší pokyny k používání luku při lovu zvěře, způsob vydávání průkazu luku, jeho podobu a osoby oprávněné k jeho vydávání, dále způsob provádění zkoušek z lovu lukem, a které myslivecké organizace a školy, na kterých je myslivost studijním oborem nebo povinným vyučovacím předmětem, mohou být pověřeny organizací těchto zkoušek, jakož i to, které mezinárodní či zahraniční zkoušky z lovu lukem jsou platné na území České republiky, a způsob evidence dokladů o jejich složení.

Ve světě není lov lukem nic nového. V USA se například v roce 2011 ulovilo 1,1 mil. kusů zvěře pomocí luku – s převahou se jedná o jelence běloocasého, což je srovnatelné s velikostí daňka (záleží na poddruhu jelence). Za určitých podmínek se s lukem dá lovit i v některých evropských zemích. V České republice toto téma v posledních letech vzbuzovalo určité vášně, nicméně na základě faktů lze konstatovat, že lov lukem pro zvěř nepředstavuje vyšší riziko utrpení a jeho nápadnost do určité míry vylučuje jeho použití při pytlačení, resp. nelze očekávat, že povolením lovu lukem dojde k nárůstu pytláctví. Naopak, riziko pytláctví v podobě lovu lukem je vyšší, pokud zůstane mimo zákon. Stanovením konkrétních podmínek a povinností se nad lovem lukem získá určitá kontrola ze strany státu. Jelikož splnění podmínek pro legální lov lukem nebude jednoduché, lze očekávat, že lukostřelci, kteří tyto podmínky splní, budou zároveň i těmi, kteří dodržování těchto podmínek budou z vlastních zájmů hlídat.

Z vědeckých studií nadále vyplývá (https://europeanbowhunting.org/studies/), že lov lukem je stejně efektivní jako s palnou zbraní a zvěř po zásahu odchází a zhasíná ve podobných vzdálenostech jako při zásahu palnou zbraní/kulkou. Při správném umístění zásahu se hrotem šípu se vytvoří řezný kanál, který přeruší krevní řečiště, v důsledku čehož dojde k rychlé ztrátě krve (vykrvení), poklesu tlaku, ztrátě vědomí. Z tohoto pohledu je taková rána pro zvěř méně stresující, jelikož nedochází z hydrodynamickému účinku vlivem nárazu střely. Vzhledem k tomu, že stát rovněž umožňuje porážky hospodářských zvířat bez omráčení – pouze vykrvením, nelze mít za to, že by byly při lovu lukem porušovány podmínky welfare a docházelo tak k utrpení zvěře (například: https://www.pzlow.pl/wp-content/uploads/2022/06/The-Mode-of-Action-of-the-Broadhead-tipped-Hunting-Arrow-2020-04-22.pdf) Zkušenosti ze zemí, kde je lov lukem povolen, potvrzují, že navrhovaná nátahová síla 200 N je dostatečná pro ulovení evropské zvěře.

Lov lukem v honitbě je však dán pouze jako možnost, jelikož je na uvážení uživatele honitby, zda tento způsob lovu konkrétní osobě umožní.

Jelikož se touto novelou za určitých podmínek povoluje lov lukem, bylo nutné rozšíření pravomocí a povinností myslivecké stráže. Myslivecká stráž bude moci od osob, které se s lukem budou nacházet v honitbě, požadovat předložení dokladu o složení zkoušky z lovu lukem a zkontrolovat označení šípů, případně luk odejmout. V případě, že luk bude odejmut, je myslivecká stráž povinna vystavit potvrzení o odnětí a luk neprodleně odevzdat orgánu Policie ČR.

Přejít nahoru