Soutěžní pravidla lovecké 3D lukostřelby

3D závody v lovecké lukostřelbě by měly částečně simulovat lov lukem v reálných podmínkách a měly by více než soutěžní rivalitu rozvíjet střelecké a lovecké schopnosti lukostřelců. Dále by měly být příležitostí pro přátelská setkání členů KLUBU LOVECKÉ LUKOSTŘELBY a dalších příznivců lovecké lukostřelby. 3D závody dle těchto pravidel může z pověření KLL a ČSLL pořádat kterýkoliv člen či organizace ČSLL. Střílí se v reálných přírodních podmínkách za každého počasí. Terče jsou rozmístěny po značené trase tak, aby nemohlo v žádném případě dojít k ohrožení života, zdraví a majetku zúčastněných i nezúčastněných osob, případně ohrožení zvířat. Pořadatel má právo postavit trať tak, aby se zejména co nejvíce přibližovala reálným loveckým podmínkám a byla maximálně atraktivní a zajímavá. Závodníci musí dodržovat bezpečnostní ustanovení a respektovat pokyny pořadatelů a zejména rozhodčích. Závodů má právo se zúčastnit každý člen KLL, ČSLL nebo kdokoliv, kdo souhlasí s těmito pravidly. Jednotlivé kategorie se vyhlašují v případě minimálně 3 osob splňující podmínky pro danou kategorii. V případě menšího počtu je jim umožněno startovat ve vyšší kategorii.  Závody by měly probíhat v duchu fair play a v přátelské atmosféře.

Pořadatel

 • Člen či organizace KLL/ČSLL

Organizační výbor

 • Ředitel závodu
 • Technické zabezpečení
 • Zdravotní zabezpečení

Rozhodčí (deleguje KLL/ČSLL)

 • Vrchní rozhodčí
 • Traťový rozhodčí

TECHICKÁ USTANOVENÍ Kategorie

 • MLÁDEŽ do 15 let (dívky a chlapci)
 • ADEPTI 15 až 18 let (dívky a chlapci)
 • HUNTERS od 18 let (muži a ženy)

Terče, střelecká stanoviště (mety).

 • Terče – 3D figury zvířat označeny číselnou řadou
 • Minimální počet terčů je 10, maximální 25
 • V rámci jednoho závodu se střílí vždy na celkem 25 terčů, přičemž je možno při nedostatku terčů střílet na více kol
 • Stanoviště (meta) – barevně výrazné kolíky označeny číselnou řadou
 • Střelecká pozice je vyznačena očíslovaným kolíkem, přičemž závodník musí stát za kolíkem v ose směrem k terči
 • Terče jsou o met vzdáleny od 5 m do 55 m, přičemž minimálně 4 terče z 5 musí být do vzdálenosti 30 m (vychází se z maximální lovecké vzdálenosti pro kladkový luk 30 m, delší vzdálenosti při závodu mají prověřit střelecké schopnosti závodníků a zvýšit atraktivitu závodu, nikoliv simulovat lovecké podmínky)
 • Pro tradiční luky jsou za použití odlišných kolíků vyznačeny poloviční vzdálenosti k terčům

Hodnocení

 • Malá zóna – 10 bodů
 • Velká zóna – 8 bodů
 • Zásah mimo terč – 0 bodů
 • Zásah terče mimo zóny – mínus 5 bodů
 • Pro uznání zásahu zóny vyššího bodového hodnocení musí šíp dělící čáru přetnout přes celou její šířku, samotný dotek je nedostatečný.

Kladkový a tradiční luk se hodnotí ve stejné kategorii.

 • V případě označení 3 zón na terči se zásah nejmenší zóny ignoruje a hodnotí jako zásah větší zóny
 • V případě označení terče 2 zónami se zásah menší hodnotí 10 body, zásah větší 8 body. Zásah terče mimo zóny se bere jako zranění zvěře a hodnotí se mínus 5 body. Nezasažení terče se hodnotí jako NULA.
 • Závodník má právo odmítnout výstřel, pokud si není jist ideálním zásahem, v tom případě je za terč hodnocen NULOU
 • Závodník musí vystřelit do 90 vteřin od nastoupení na metu

Trať

 • V přírodním terénu, pokud možno mimo turistické či jinak veřejnosti přístupné oblasti
 • Trať musí být značená,  k metám se postupuje  směrem od nižších čísel k vyšším
 • Terče musí být postaveny tak, aby bylo vyloučeno ohrožeí na životě, zdraví či majetku a to kohokoliv!!!
 • Terče musí být postaveny směrem k metám tak, aby byly viditelné smrtelné zóny
 • Trať nemusí být vedena výhradně po stezkách nebo cestách
 • Trať musí být postavena tak, aby se vyloučilo její překřížení

Vybavení závodníka. povinné

 • Luky – lovecké kladkové a lovecké tradiční
 • Šípy – kovové a dřevěné opatřeny terčovým hrotem, podepsány jménem závodníka na těle nebo kormidle
 • Toulec nebo držák na šípy

nepovinné

 • Dalekohled
 • Servisní nářadí a náhradní díly

zakázané

 • dálkoměry nebo jakékoliv zařízení sloužící k měření či odhadu vzdálenosti
 • kamery, fotoaparáty, mobilní telefony
 • sportovní verze luků

doporučené

 • lovecká obuv
 • lovecký oděv
 • další lovecká lukostřelecká výbava dle vlastního uvážení

Nátahová síla tětivy a rychlost luku není omezena!!! Závodníci

 • Jsou rozdělení do 3 až 5 členných skupin
 • Jeden z nich je určen jako vedoucí skupiny
 • Vedoucí skupiny zapisuje do bodovacích tabulek  jednotlivých závodníků jejich zásahy u každáho terče
 • Celá skupina odsouhlasí ještě před vytažením šípů bodovou hodnotu zásahu každého závodníka
 • V případě neshody členů skupiny při bodovém hodnocení platí, že rozhodující slovo má vedoucí skupiny, dále pak rozhodčí

Bezpečnostní ustanovení

 • Před a během závodu zákaz požívání alkoholu, omamných a psychotropních látek
 • Každý závodník je povinnen zastavit střelbu v případě, že by mohl ohrozit život, zdraví nebo majetek, případně pokud se v cílové ploše objeví zvíře
 • Každý startuje na vlastní nebezpečí a bere na sebe veškerou zodpovědnost za jím způsobenou škodu v průběhu závodu
 • V případě zjištění jakýchkoliv závad na trati je každý o této skutečnosti povinen neprodleně informovat pořadatele nebo rozhodčí

Saša Vrága

O autorovi

admin