Co přinesla konference evropských loveckých lukostřelců v Kodani (6. 4. 2019)

Co přinesla konference evropských loveckých lukostřelců v Kodani (6. 4. 2019)

Během prvního dubnového víkendu hostila Kodaň další výroční konferenci EBF (European Bowhunting Federation). Českou republiku reprezentoval předseda Klubu lovecké lukostřelby ČMMJ Alexandr Vrága.

zúčastnili se:

prezidenti bowhunterských asociací všech členských států

prezidium EBF ve složení:

Anders Gejer (Švédsko), prezident

Ernst Blajs (Rakousko), tajemník

Juha Kylma (Finsko), první viceprezident

Frank Siedentopf (Belgie), zástupce EBF při FACE

1. Hlavní poselství: Táhněme za jeden provaz!

Evropští lovečtí lukostřelci sdružení pod hlavičkou EBF seriózně spolupracují s  mnoha významnými světovými mysliveckými organizacemi, jako jsou například Federace mysliveckých organizací Evropské unie (Fédération des Associations de Chasseurs de l´Union Europe; FACE), Mezinárodní rada pro lov a ochranu zvěře (International Council for Game and Wildlife; CIC) nebo Safari Club International (SCI).

Společně pracují na řešení nejdůležitějších otázek a problémů světové myslivosti:

– ochrany zvěře

– lovu jako trvale udržitelného přírodního zdroje, samozřejmě za dodržení veškeré etiky a legislativy

– nekompromisního boje proti pytláctví, se kterým se potýká zejména Afrika

– nekompromisního boje proti jakýmkoliv nelegálním obchodům a vůbec proti jakékoliv kriminalitě spojené s lovem a chovem zvěře

Všem těmto organizacím včetně EBF jde o jediné – aby lov zůstal zachován jako historický odkaz. Jako něco, co do naší krajiny patří a vždy patřit bude, protože je nedílnou součástí lidské civilizace.

Jedno z hlavních poselství, které na konferenci EBF velmi jasně a zřetelně zaznělo, směřovalo k tomu, aby všichni, kdo myslivost provozují, táhli za jeden provaz.

Nejde jen o myslivce nebo lovce, ale o každý myslivecký spolek, všechny řadové myslivce, poplatkové lovce, sokolníky, lukostřelce, lovecké organizace, lovecké kanceláře, výrobce nebo prodejce zbraní, střeliva, luků, loveckého vybavení, oblečení.

Celá tahle myslivecká komunita musí táhnout za jeden provaz, dbát na dodržování legislativy a etiky. Nesmí tříštit síly, ale společně postupovat tak, aby nebyla snadným cílem pro evropské „odzbrojovací“ lobby nebo pro ekologické fanatiky.

Všichni přece řešíme stejný problém, a to negativní postoj veřejnosti a různých zelených organizací k lovu obecně. Proč tedy ještě zbytečně bojovat mezi sebou?

Tento obecný záměr chce EBF společně s ostatními jmenovanými organizacemi prosazovat na dvou úrovních. Základem je sjednocení v celosvětovém měřítku v rámci všech mezinárodních organizací (FACE, CIC, SCI, EBF a další). Spolupracujeme, realizujeme společné projekty, společné záměry. Probíhají neustálé konzultace a koordinace.

Neméně důležité je rozšiřovat tyto myšlenky jednoty a spolupráce na národní úrovni všech jednotlivých států. Můžeme být členy různých asociací nebo společností, ale všichni máme stejný cíl. Proto se nesmíme separovat a hádat mezi sebou, ale šířit toto poselství myslivecké jednoty dál. Myšlenkově a koncepčně se sjednotit, nevyvolávat žabomyší války.

Konkrétně v českých podmínkách: Je mnohem důležitější zlepšovat poněkud pošramocený obraz českého myslivce v očích veřejnosti, než kupříkladu řešit věčné půtky mezi myslivci a loveckými lukostřelci. A když řešit, pak věcně, na základě odborných argumentů.

2. Co zaznělo z české strany (referát Alexandra Vrágy)

Aktivita členské základny

Předseda českého Klubu lovecké lukostřelby ČMMJ Alexandr Vrága ve svém příspěvku především vyzdvihl aktivitu členské základny KLL a důležitost spojení s největší českou mysliveckou organizací ČMMJ. Jako všichni řadoví myslivci, i lovečtí lukostřelci věnují svému životnímu poslání a koníčku spoustu času a vlastních finančních prostředků. A za to jim patří velký dík.

Důležitost spojení s největší českou mysliveckou organizací

Dále Alexandr Vrága vyzdvihl velmi dobrou spolupráci s mateřskou organizací Českomoravská myslivecká jednota. Založení Klubu lovecké lukostřelby vedle ostatních klubů ČMMJ (klub vábičů, sokolníků, mladých myslivců, trubačů, fotografů přírody, autorů nebo Klub Dámy české myslivosti) proběhlo v červnu 2017 a od počátku funguje výborně. Šlo o naprosto logický krok, protože lovečtí lukostřelci jsou v prvé řadě myslivci. Jen používají k výkonu práva myslivosti jinou zbraň.

Tato otázka na konferenci mimochodem zaznívala napříč celou mysliveckou Evropou – velmi přínosná byla diskuze všech zúčastněných o ukončení separace lovecké lukostřelby od mysliveckých či loveckých organizací a začlenění luku jako jedné ze zbraní používaných k lovu.

Legalizace lovu lukem v České republice

Jedním z nejdůležitějších poslání Klubu lovecké lukostřelby ČMMJ je iniciovat legalizaci lovu lukem v České republice, stejně jako je tomu ve 24 zemích EU včetně Slovenska. Jako zásadní problém uvedl Alexandr Vrága nemožnost otevření Zákona o myslivosti z důvodů nedořešených vztahů zejména mezi myslivci a zemědělci, a nepřátelský postoj některých úředníků z ministerstva zemědělství ČR, kteří bezdůvodně a bez seriozních argumentů významně poškodili jméno lovecké lukostřelby. „Naštěstí diskuze s ministerstvem zemědělství začala dostávat fundovanou a profesionální úroveň, kde se věcně argumentuje,“ řekl Alexandr Vrága. Obecně byla na konferenci EBF cítit obrovské podpora všech zúčastněných, na druhou stranu se jim těžko chápe situace, která je velmi typická pro politickou scénu v České republice.

Organizační změna na poli české lovecké lukostřelby

Nejdřív trocha historie: V roce 2012 založil Alexandr Vrága České sdružení lovecké lukostřelby (ČSLL). Jeho náplní byl především:

– rozvoj lovecké lukostřelby

– propagace lovecké lukostřelby

– prosazování cílů sdružení ve vztahu ke státním orgánům

– získávání informací a podpora vzdělávání v oblasti lovecké lukostřelby

– spolupráce s jinými subjekty za účelem dosahování cílů sdružení na národní úrovni a mezinárodní spolupráce

– snaha o legalizaci lovu lukem v ČR

Sdružení mělo stále početnější členskou základnu, brzy se stalo členem European Bowhunting Federation. V mezinárodní komunikaci získalo název Czech Bowhunting Asociation (CBA).

V okamžiku, kdy došlo v červnu 2017 k založení Klubu lovecké lukostřelby ČMMJ, vznikla organizačně poněkud nepřehledná situace dvou českých bowhunterských subjektů s jedinou členskou základnou.

V rámci České republiky tak byli čeští lovečtí lukostřelci členy ČMMJ, potažmo klubu KLL, ale na mezinárodní úrovni byl pro EBF partnerem za Českou republiku subjekt ČSLL/CBA.

Každý nový člen tak musel kupříkladu formálně a organizačně vstoupit jak do ČSLL, tak do ČMMJ. Klub lovecké lukostřelby, stejně jako ostatní kluby ČMMJ totiž nemá právní subjektivitu.

ČSLL/BCA, a ne KLL ČMMJ, také formálně zastřešovala kurz mezinárodní licence IBEP (International Bowhunter Education Program), jehož jediným certifikovaným instruktorem pro ČR je v současnosti Alexandr Vrága.

Na konferenci EBF došlo k vyřešení této situace: EBF formálně uznala jako jediného partnera v mezinárodní komunikaci Klub lovecké lukostřelby ČMMJ a České sdružení lovecké lukostřelby jako historický relikt zaniká.

KLL ČMMJ získává v mezinárodní komunikaci název Czech Club of Bowhunting.

3. Ostatní příspěvky

– ustanovení dalších viceprezidentů EBF z Rumunska a Polska (Alexandr Vrága je viceprezidentem od roku 2012)

– referáty všech členských zástupců o stavu a činnosti v jednotlivých asociacích

– průběžná diskuse o problematice lovu lukem jako takovém, výměna nových zkušeností a zážitků

Setkání probíhalo jako vždy ve velmi přátelské atmosféře a na vysoké profesionální úrovni.

Hromadná fotka účastníků konference EBF  (zleva):

Claus Lind (Dánsko),

Anders Geijer (Švédsko)

Erling Flatby (Norsko)

Juraj Buchta (Slovensko),

Frank Siedentopf (Belgie)

Ari Kontiainen (Finsko)

Rita-Anette Kohava (Estonsko)

Juha Kylma (Finsko)

Alexandr Vrága (Česko)

Frank Feldmann (Grónsko)

Brian Lisborg (Dánsko)

Ernst Blajs (Švýcarsko)

Jan Riedel (Německo)

Bob Eslampour (Francie)

Andrew Bacigalupo (Anglie; vpravo dole),

Jan Sivert Hauglid (Norsko)

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.